บริการด้านงานตรวจสอบบัญชี วางระบบ และเตรียมตัว IPO

บริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง ส่วนใหญ่ปัจจุบันมีเพียงพนักงานฝ่ายบัญชีซึ่งช่วยเหลือในการลงบันทึกปัญชีและปิดงบการเงินเพื่อยื่นต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในเเง่ของการบริหารกิจการ ผู้บริหารต้องการข้อมูลมากกว่านั้น เช่น ความสามารถในการทำกำไรในแต่ละขณะ การบริหารจัดการเงินสด การวิเคราะห์ผลตอบแทนด้านการลงทุน การจัดหาทุนเพิ่มด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม ซึ่งโดยปกติแล้วกิจการขนาดใหญ่จะมีพนักงานระดับสูงเช่น ประธานหรือผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี ช่วยดูงานงานที่ซับซ้อนลักษณะนี้ โดยบริการของ พัฒน ที่สามารถช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการในเรื่องสำคัญ ต่าง ๆ เช่นงานต่อไปนี้

 • การจัดทำงบกระแสเงินสดและการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน (Working capital)
 • การวิเคราะห์และประมวลผลอัตราส่วนการทำกำไรและอัตราส่วนการเงินและบัญชีที่สำคัญอื่น ๆ
 • การบริหารจัดการโครงสร้างเงินทุน (Capital structure)
 • การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการลงทุน (Feasibility and project return analysis)
 • เทคนิคและความช่วยเหลือด้านการระดมเงินทุนและเงินกู้ (Fund raising techniques)
 • การวัดผลงานโดยใช้ KPI and balance scorecards

บริการที่ปรึกษา CFO สำหรับ SMEs

บริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง ส่วนใหญ่ปัจจุบันมีเพียงพนักงานฝ่ายบัญชีซึ่งช่วยเหลือในการลงบันทึกปัญชีและปิดงบการเงินเพื่อยื่นต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในเเง่ของการบริหารกิจการ ผู้บริหารต้องการข้อมูลมากกว่านั้น เช่น ความสามารถในการทำกำไรในแต่ละขณะ การบริหารจัดการเงินสด การวิเคราะห์ผลตอบแทนด้านการลงทุน การจัดหาทุนเพิ่มด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม ซึ่งโดยปกติแล้วกิจการขนาดใหญ่จะมีพนักงานระดับสูงเช่น ประธานหรือผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี ช่วยดูงานงานที่ซับซ้อนลักษณะนี้ โดยบริการของ พัฒน ที่สามารถช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการในเรื่องสำคัญ ต่าง ๆ เช่นงานต่อไปนี้

 • การจัดทำงบกระแสเงินสดและการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน (Working capital)
 • การวิเคราะห์และประมวลผลอัตราส่วนการทำกำไรและอัตราส่วนการเงินและบัญชีที่สำคัญอื่น ๆ
 • การบริหารจัดการโครงสร้างเงินทุน (Capital structure)
 • การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการลงทุน (Feasibility and project return analysis)
 • เทคนิคและความช่วยเหลือด้านการระดมเงินทุนและเงินกู้ (Fund raising techniques)
 • การวัดผลงานโดยใช้ KPI and balance scorecards

บริการที่ปรึกษาการลงทุนเเบบ One-stop

สำหรับผู้ประกอบหรือนักลงทุนที่กำลังมองหาโอกาสการลงทุนใหม่ๆ ในประเทศไทย พัฒน คอนซัลติ้ง สามารถช่วยเหลือท่านได้โดยเริ่มตั้งแต่การศึกษาโอกาสความเป็นไปได้ด้านการตลาด การเงิน และการลงทุน การเขียนเเผนธุรกิจ ไปจนถึงการช่วยเหลือด้านจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

 • ศึกษาตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณในการจัดตั้งบริษัท
 • การวิเคราะห์ทางด้านอุตสาหกรรมและการตลาดของแต่ละธุรกิจ (Industry and market research)
 • การเขียนแผนธุรกิจและศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ (Feasibility study)
 • การจัดตั้งบริษัท (Set up a company)