Skip to main content

เกี่ยวกับ Patanaadvistors

ความเป็นมา

พัฒน แอดไวเซอร์ส ถูกก่อตั้งโดยมืออาชีพยุคใหม่ที่มีประสบการณ์ผ่านงานที่หลากหลายเช่น ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ตรวจสอบบัญชีและที่ปรึกษาทางธุรกิจชั้นนํา เช่น Deloitte นอกจากนี้ที่ปรึกษาของเรายังเคยผ่านประสบการณ์ในการลงทุนในกคลุ่มธุรกิจที่หลาก หลายทั้งบริษัทไทยและต่างประเทศที่ลงทุนในประเทศไทย เช่น พลังงาน พลังงานทดแทนธนาคาร ชิ้นส่วนยานยนต์ โรงแรม ไอที และอื่น ๆ อีกมากมาย

วิสัยทัศน์

พัฒน แอดไวเซอร์ส เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจสําหรับบริษัททั้งในและต่างประเทศที่ประกอบกิจการและลงทุนในประเทศไทย โดยตระหนักถึงความท้าทายที่ผู้ประกอบการต้องบริหารจัดการเรื่องสําคัญด้านการบัญชี การตรวจสอบและรับรองบัญชี การวางระบบบัญชี การบริหารจัดการด้านการเงิน การวิเคราะห์การลงทุน และการบริหารจัดการด้านภาษีความท้าทายนี้เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการหลายบริษัท โดยเฉพาะบริษัทที่มีขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) ขาดทรัพยากรล้านบุคลากรที่จะเข้ามาช่วยบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งพัฒน แอดไวเซอร์ส มองเห็นความท้าทายนี้และมีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลายอันจะสามารถถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการบริหารกิจการอย่างประสบความสําเร็จได้โดยผ่านการมีข้อมูลที่สําคัญที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ

ทีมงานของเรา

มืออาชีพยุคใหม่ที่มีประสบการณ์ผ่านงานที่หลากหลายเช่น ผู้สอบบัญชี
และทีปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ตรวจสอบบัญชีและที่ปรึกษาทาง
ธุรกิจชั้นนํา

“เรามุ่งมั่นให้ลูกค้าทุกท่านมีธุรกิจที่ยั่งยืน”

ภูมิสันต์ หวายฤทธิ์Manager Director

“เรามุ่งมั่นให้ลูกค้าทุกท่านมีธุรกิจที่ยั่งยืน”

สุภัทรา ตระกูลจันทร์แสงManager

สําหรับพัฒน เรายึดถือ ค่านิยมหลัก ในการให้บริการดังนี้

ที่ปรึกษาที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ

ที่ปรึกษาของเราผ่านคการปฏิบัติงานจากบริษัทที่ได้รับการยอมรับในประเทศไทยและระดับนานาชาติ และได้เคยให้คําปรึกษากับบริษัทที่พบเจอปัญหาทีหลากหลาย

ความซื่อสัตย์และเที่ยงธรรม

ความชื่อสัตย์และเที่ยงธรรมเป็นหัวใจในการดําเนินธุรกิจของ พัฒน คอนซัสติ้ง ทีมงานของเรายืดมั่นและจะให้คําปรึกษาที่ตรงไปตรงมา ช่วยลูกค้าแก้ปัญหาและยึดอยู่บนหลักการนี้เพื่อการเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืน

ทันต่อเวลา

การให้บริการอย่างทันเวลาเป็นสิ่งสําคัญที่ทุกธุรกิจต้องการ เพราะการตัดสินใจอันมีผลต่อความอยู่รอดของธุรกิจหลายครั้งมีความจํากัดทางด้านเวลา และเราเข้าใจถึงความเร่งด่วนของธุรกิจของท่าน

Close Menu

Patana Advisto

56 ซอยกรุงเทพ-นนท์ 4
ตำบลบางเขน อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000

T: 02 052 5499
E: contact@patanaadvisors.com